Privacyverklaring – Van Nelle Business Club

Privacyverklaring

 

Bedrijfsgegevens

De gehele privacyverklaring gaat op voor Van Nelle Business Club (VNBC). In deze privacyverklaring wordt er gesproken in de wij-vorm. Hiermee wordt Van Nelle Business Club bedoeld. Mocht u vragen hebben over onze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen met ons via mail (voorzitter@vnbc.nl, secretaris@vnbc.nl, penningmeester@vnbc.nl).

KvK nummer: 64002241
RSIN : 855483489
Adres : Van Nelleweg 1, 3044BC Rotterdam

Recht van toestemming

Tenzij hieronder anders wordt vermeld, is de beschikbaarstelling van uw persoonlijke gegevens wettelijk noch contractueel vereist voor de sluiting van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Onder "persoons gerelateerde gegevens" wordt verstaan iedere informatie betreffende een ge√Įdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Gebruik van Persoonsgegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u :

 • Zich aanmeldt voor de Van Nelle Business Club;
 • Contactpersoon bent van een bedrijf gelieerd aan de Van Nelle Business club;
 • Zich aanmeldt voor de nieuwsbrief;
 • Direct contact met ons opneemt via de e-mail adressen op de website

De volgende (selectie van) (persoons)gegevens worden verzameld afhankelijk van het doel:

 • Naam Bedrijf;
 • Contactpersoon : voor- en achternaam;
 • Functie binnen bedrijf;
 • E-mail adres;
 • Telefoon;
 • Website (niet verplicht);
 • IP-adres

De gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Participanten bijdrage factureren;
 • Contact opnemen of onderhouden;
 • Uitnodigen voor evenementen;
 • Nieuwsbrieven verzenden;
 • Fraude en misbruik tijdig herkennen

Beveiligingsmaatregelen

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

Tijd bewaring van persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

Rechten van de getroffen persoon

Als aan de wettelijke vereisten is voldaan heeft u overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG de volgende rechten: recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens. Bovendien heeft u op grond van artikel 21 (1) AVG het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking op basis van artikel 6 (1) f AVG, evenals tegen de verwerking gericht op directe mail. Neem op aanvraag contact met ons op.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Overeenkomstig artikel 77 AVG heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig gebeurt.

Wijziging privacy verklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Copyright © Van Nelle Business Club